قطب علمی مواد سرامیکی در کاربردهای انرژی و محیط زیست- اخبار و رویدادها
تقدیر از اعضاء قطب علمی مواد سرامیکی در کاربردهای انرژی و محیط زیست

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGEبه مناسبت هفته پژوهش از آقای دکتر فرهاد گلستانی فرد در بخش برگزیدگان براساس امتیاز اعتبار پژوهشی در سال 1391 و آقای دکتر واهاک مارقوسیان در بخش تقدیر از اساتید پیشکسوت قدردانی گردید.
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد سرامیکی در کاربردهای انرژی و محیط زیست:
http://idea.iust.ac.ir/find-85.11938.31468.fa.html
برگشت به اصل مطلب